REET Level 2 Exam Paper 24 July 2022 (Shift-III) (Section – II, Language-I, Sanskrit) (Official Answer Key) | TheExamPillar
REET 2022 Answer Key

REET Level 2 Exam Paper 24 July 2022 (Shift-III) (Section – II, Language-I, Sanskrit) (Official Answer Key)

46. उपचारात्मकशिक्षणोद्देश्यं नास्ति –
(A) छात्राणां वैयक्तिक-काठिन्यनिवारणम्
(B) समयस्य लाभ:
(C) विषयं प्रति रुच्युत्पादनम्
(D) अध्यापकेषु प्रतिस्पर्धायाः उत्पादनम्

Show Answer/Hide

Answer – (D)

47. संस्कृताध्यापनस्य अधिगमसाधनानि मुख्यतः कतिभागेषु विभक्तानि ?
(A) द्वयोः
(B) त्रिषु
(C) चतुर्यु
(D) पञ्चसु

Show Answer/Hide

Answer – (B & C)

48. शिक्षकस्य शिक्षणस्य आधारभूतानि भवन्ति –
(A) श्रव्यसाधनानि
(B) दृश्यसाधनानि
(C) दृश्य-श्रव्य-साधनानि
(D) पाठ्यपुस्तकानि

Show Answer/Hide

Answer – (D)

49. लिखित परीक्षायै प्रश्नानां प्रकाराः सन्ति –
(A) त्रयः
(B) चत्वारः
(C) पञ्च
(D) षट्

Show Answer/Hide

Answer – (B)

50. शलाका – परीक्षा उपयुक्ता वर्तते –
(A) सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः
(B) मेधावि-छात्रेभ्यः
(C) मन्दबुद्धि छात्रेभ्यः
(D) समस्याग्रस्त छात्रेभ्यः

Show Answer/Hide

Answer – (B)

निम्नलिखितम् अपठित गद्यांशम् आधारीकृत्य प्रश्नाः (51-55) समाधेयाः –

अस्माकं भारतं विभिन्न-भाषा-जाति-धर्म-सम्प्रदायानां च राष्ट्रम् अस्ति । एतस्य एकतायै सर्वेषु जनेषु सुमतिः परमावश्यकी अस्ति । मत्योः विभिन्नता एव विवादस्य कारणं भवति । यदा सर्वेषां भारतीयानां मतयः समानाः भविष्यन्ति तदा विवादस्य स्थाने संवादो भविष्यति । संवादेन सर्वासां समस्यानां समाधानं भवितुं शक्नोति । भारतस्य धर्मनिरपेक्षस्वरूपसंरक्षणार्थं सर्वेषु सुमतिः अनिवार्या अस्ति ।

51. उपर्युक्त-गद्यांशे ‘राष्ट्रम्’ इति पदे का विभक्तिः ?
(A) प्रथमा
(B) द्वितीया
(C) षष्ठी
(D) सप्तमी

Show Answer/Hide

Answer – (A)

52. ‘सुमतिः’ इति पदे कः समासः ?
(A) बहुव्रीहिः
(C) तत्पुरुषः
(B) द्वन्द्वः
(D) अव्ययीभावः

Show Answer/Hide

Answer – (C)

53. ‘सर्वेषां भारतीयानाम्’ इत्यत्र रेखाङ्कितं पदम् अस्ति –
(A) विशेष्यम्
(B) विशेषणम्
(C) समासान्तम्
(D) विशेष्यविशेषणम्

Show Answer/Hide

Answer – (A)

54. ‘विभिन्नता’ इति पदे कः प्रत्ययः ?
(A) टा
(B) तल्
(C) ता
(D) तृच्

Show Answer/Hide

Answer – (B)

55. ‘संवादेन सर्वासां समस्यानां समाधानं भवितुं शक्नोति’ अत्र रेखाङ्कित पदे किं कारकम् ?
(A) कर्तृकारकम्
(B) कर्मकारकम्
(C) सम्प्रदानकारकम्
(D) करणकारकम्

Show Answer/Hide

Answer – (D)

निम्नलिखित – अपठित – गद्यांशम् आधृत्य प्रश्नाः (56-60) समाधेयाः –

जयपुरनगरं राजस्थानप्रान्तस्य राजधानी अस्ति । अस्य नगरस्य निर्माणं महाराजः जयसिंहः अकरोत् । अस्य नगरस्यैश्वर्यं निर्माणकौशलं सौन्दर्यञ्च विलोक्य वैदेशिकाः अपि चकिताः भवन्ति । इदं नगरं भारतस्य पेरिस-नाम्ना प्रसिद्धम् ।

56. ‘जयपुरनगरम्’ इत्यस्मिन् पदे लिङ्गमस्ति –
(A) पुल्लिङ्गम्
(B) स्त्रीलिङ्गम्
(C) नपुंसकलिङ्गम्
(D) नामलिङ्गम्

Show Answer/Hide

Answer – (C)

57. ‘अकरोत्’ इत्यत्र को लकारः ?
(A) लृट् लकारः
(B) लोट् लकारः
(C) लङ् लकार:
(D) लिङ् लकारः

Show Answer/Hide

Answer – (C)

58. ‘राजधानी’ इति पदे कः विग्रहः ?
(A) राजानां धानी
(B) राजा एव धानी
(C) राजस्य धानी
(D) राज्ञां धानी

Show Answer/Hide

Answer – (D)

59. ‘नगरस्यैश्वर्यम्’ इति पदस्य सन्धि-विच्छेदः कः ?
(A) नगरस्य + एश्वर्यम्
(B) नगरस्य + इश्वर्यम्
(C) नगरस्या + ऐश्वर्यम्
(D) नगरस्य + ऐश्वर्यम्

Show Answer/Hide

Answer – (D)

60. ‘इदं नगरं भारतस्य पेरिसनाम्ना प्रसिद्धम्’ इति वाक्ये विशेषणपदं किम् ?
(A) नगरम्
(B) इदं प्रसिद्धञ्च इत्युभयम्
(C) इदं नगरम्
(D) भारतस्य

Show Answer/Hide

Answer – (B)

REET Level 2 (Junior Level) Exam Paper 24 July 2022 (Shift – III)
REET Level 2 Exam – 24 July, 2022 (Section – I, C.D.P.) (Answer Key) Click Here
REET Level 2 Exam – 24 July, 2022 (Section – II, Language I – Hindi) (Answer Key) Click Here
REET Level 2 Exam – 24 July, 2022 (Section – II, Language I – English) (Answer Key) Click Here
REET Level 2 Exam – 24 July, 2022 (Section – II, Language I – Sanskrit) (Answer Key) Click Here
REET Level 2 Exam – 24 July, 2022 (Section – III, Language II – Hindi) (Answer Key) Click Here
REET Level 2 Exam – 24 July, 2022 (Section – III, Language II – English) (Answer Key) Click Here
REET Level 2 Exam – 24 July, 2022 (Section – III, Language II – Sanskrit) (Answer Key) Click Here
REET Level 2 Exam – 24 July, 2022 (Section – IV(a) – Mathematics & Science) (Answer Key) Click Here
REET Level 2 Exam – 24 July, 2022 (Section – IV(b) – Social Studies) (Answer Key) Click Here

 

Read Also :

Read Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!