CTET Dec 2019 Paper I Answer Key

CTET December 2019 – Paper – I (Language – I Sanskrit) Official Answer Key

CBSE conducted the CTET (Central Teacher Eligibility Test) Exam Paper held on 08th December 2019 Morning Shift. Here The CTET Paper – I Part – IV Language – I Sanskrit Question Paper with Answer Key. CTET December 2019 Answer Key.

CTET (Central Teachers Eligibility Test)
Paper – I Primary Level (Class 1 to Class 5)

परीक्षा (Exam) – CTET Paper I Primary Level (Class I to V) 
भाग (Part) – Part – IV – संस्कृत (Language – Sanskrit)
परीक्षा आयोजक (Organized) – CBSE 
कुल प्रश्न (Number of Question) – 30
Paper Set – B
परीक्षा तिथि (
Exam Date) – 08th December 2019

CTET Exam December 2019 Paper – 1 (Primary Level)
Part – IV संस्कृत-भाषा-परिशिष्टम् (Language – Sanskrit)

संकेत : अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां (91 – 99) विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत :

पावनसलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरित् अस्ति । एषा एव रेवा इति नाम्नापि प्रसिद्धा । अस्या तटे अनेकानि तीर्थस्थानानि सन्ति । प्राचीनकालादेव अस्याः तटे तपस्विनां स्थानानि सन्ति । अतः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा जनाः आत्मानं धन्यं मन्यन्ते । अत्रत्यं नैसर्गिक सौन्दर्य दर्शनीयम् ।
अनूपपुरमण्डले अमरकण्टकं नाम पर्वतोऽस्ति । तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति तदनन्तरम् एषा गहनेषु अरण्येषु उत्तुंङ्गपर्वतेषु भ्रमणं कुर्वती डिण्डोरीमण्डलं प्रविशति । डिण्डोरीतः सर्पाकारगत्या उच्चावचमार्गेण महाराजपुरं प्राप्नोति । ततः जाबालिपुरम् आगच्छति । श्वेतशिलाखण्डानां कृते प्रसिद्धे मेडाघाटनामके स्थाने धूमधारजलप्रपातस्वरूपं धारयति । तदवलोकनार्थं बहवाः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति ।
नर्मदा नद्यामेव बरगी-इन्दिरासागर – सरदारसरोवरादयः बन्धाः निर्मिताः सन्ति । एभिः बन्धैः विद्युदुत्पादनं, भूमिसेचनं, जलपरिवहनं, अभयारण्यनिर्माणम् पर्यटनस्थल निर्माणम् इत्यादयो विविधलाभाः भवन्ति ।

91. नर्मदायाः अपरं नाम अपि अनुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत
(1) रेवा
(2) तटं
(3) सिंही
(4) सुता

Show Answer/Hide

Answer – (1)

92. अमरकण्टकं नाम पर्वतः कुत्र अस्ति ?
(1) प्रभामण्डले
(2) अनूपपुरमण्डले
(3) शृगालस्य गुहायाम्
(4) नूपुर मण्डले

Show Answer/Hide

Answer – (2)

93. डिण्डोरी-स्थानात् इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदे प्रयुक्तः ? तच्चित्वा लिखत
(1) मेहरौलीतः
(2) कावेरीतः
(3) मनोहरस्यगृहतः
(4) डिण्डोरीतः

Show Answer/Hide

Answer – (4)

94. तद्रष्टम् इत्यस्य कृते कः शब्दः अनुच्छेदेऽस्मिन् प्रयुक्तः ?
(1) तस्मात् भीतः
(2) आकाशात् पतितम्
(3) केशवं प्रति
(4) तदवलोकनार्थम्

Show Answer/Hide

Answer – (4)

95. ‘उत्तुङ्गपर्वतेषु’ पदे का विभक्तिः ?
(1) सप्तमी
(2) चतुर्थी
(3) तृतीया
(4) प्रथमा

Show Answer/Hide

Answer – (1)

96. ‘बन्धाः’ इति पदे किं वचनम् ?
(1) शृगालवचनम्
(2) एकवचनम्
(3) द्विवचनम्
(4) बहुवचनम् .

Show Answer/Hide

Answer – (4)

97. का जीवनदायिनी सरित् अस्ति ?
(1) नर्मदा
(2) केलिका
(3) मल्लिका
(4) छाता

Show Answer/Hide

Answer – (1)

98. जना किं कृत्वा आत्मानं धन्यं मन्यन्ते ?
(1) खजूरवृक्षमारुह्य
(2) आकण्ठं भोजनं कृत्वा
(3) तटे शयनं कृत्वा
(4) नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा

Show Answer/Hide

Answer – (4)

99. उद्भवति पदस्य समानार्थकशब्दः . अनुच्छेदेऽस्मिन् प्रयुक्तः । तच्चित्वा लिखत
(1) प्रादुर्भवति
(2) नृत्यं करोति
(3) सम्मोहितं करोति
(4) वेगेन धावति

Show Answer/Hide

Answer – (1)

अधोलिखितान् श्लोकान् पठित्वा प्रश्नानां (100 – 105) विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम् उत्तरं चित्वा लिखत –

विकृतिं नैव गच्छन्ति सङ्गदोषेण साधवः ।
आवेष्टितं महासर्पः चन्दनं न विषायते ।।
मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम् ।
मनस्यन्द वचस्यन्यद् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम् ।।
चिन्तनीया विपदायादावेव प्रतिक्रिया
न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वहिनना गृहे ।।
सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छायासमन्वितः ।
यदि दैवात्फलं नास्ति छाया केन निवार्यते ।।
सर्पदुर्जनयोर्मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनम् ।
सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे ।।
यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवाः
न च विद्यागमः कश्चित् न तत्र दिवसं वसेत् ।।

100. वहिना प्रदीप्ते गृहे किं न युक्तं भवति ?
(1) कूपखननम्
(2) केवलं धावनम्
(3) क्षौरकर्म
(4) जलसंरक्षणम्

Show Answer/Hide

Answer – (1)

101. तव्यत् प्रत्यययुतः शब्दः कः ?
(1) सेवितव्यः
(2) पठनीयः
(3) पर्वतः
(4) सेवनीयः

Show Answer/Hide

Answer – (1)

102. दशनं करोति इति पदस्य समानार्थक शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत
(1) भक्षयति
(2) दशति
(3) खादनं करोति
(4) खादति

Show Answer/Hide

Answer – (2)

103. यस्मिन् स्थाने इति पदस्य कृते कः शब्दः श्लोके प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत
(1) यस्मिन् सरोवरे
(2) यस्मिन् देशे
(3) यस्मिन् वृक्षे
(4) यस्मिन् तडागे

Show Answer/Hide

Answer – (2)

104. सङ्गदोषेण के विकृतिं न गच्छन्ति ?
(1) जन्तवः
(2) साधवः
(3) धुन्धकारिण्यः
(4) मानवाः

Show Answer/Hide

Answer – (2)

105. केषां मनसि वचसि कर्मणि च ऐक्यम् भवति ?
(1) महात्मनाम्
(2) क्रीडनकानाम्
(3) फलकेतृणाम्
(4) दुन्दुभीनाम्

Show Answer/Hide

Answer – (1)

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

State

Bihar
Madhya Pradesh
Rajasthan
Uttarakhand
Uttar Pradesh

E-Book

Subjects

Category
error: Content is protected !!